64,000 

  • Đóng gói
  • 1kg/bao (Định mức trung bình: 1kg/m2)
  • 3kg/bao (Định mức trung bình: 3kg/3m2)
Category: